نقش اصلی زن در آفرینش
64 بازدید
محل نشر: هفته ناهه پرتو-شماره693
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/07/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد سخن یکی از مسئولین که گفته بود: هویت زن در مادری و همسری نیست.