اظهاراتی برای تطهیر فتنه گران و فراموشی فتنه
57 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش691
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/06/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقدی بر گزارش روزنامه آفتاب یزد که سعی در تطهیر فتنه گان سال 88 داشت.