دین حق، یکی است
67 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو سخن- ش694
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/07/03
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقدی بر حقانیت پلورالسم که در کلام فاضل میبدی مطرح شده است.