مراقبت های ویژه دوران بارداری
39 بازدید
مقطع: دیپلم
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مراقب های معنوی دوران بارداری مانند آداب خودرن و نیز اعمال عبادی همچون قرائت سوره های خاص و نیز ادعیه ماثوره، به تفکیک هر ماه از دوران بارداری محتوای این جوزه را تشکیل می دهد.