امام علی(ع)
53 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : برنامه تلویزیونی انار دانه
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه قران
تعداد شرکت کننده : 0